>> Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden - Axel Gerstl

§1 Toepassingsgebied en Definitie van Begrippen

(1) De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in hun geldige versie op het moment van de bestelling.
Consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die hoofdzakelijk noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend (§ 13 BGB).

§2 Totstandkoming van een Overeenkomst

(1) Bestellingen kunnen schriftelijk (per brief, fax, e-mail), telefonisch of via onze online shop worden geplaatst.

(2) In geval van het sluiten van de overeenkomst komt de overeenkomst tot stand met

Bedrijf Axel Gerstl
Münchner Str. 17
DE-82239 Biburg bei Alling
Tel.: 0049-8141-534860
Fax.:0049-8141-5348610
service

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen wettelijk bindend aanbod van onze zijde, maar is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Tekeningen, afbeeldingen en foto's in onze online shop zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Met het bestellen van de gewenste goederen doet de consument een bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst.
De aanvaarding van het aanbod gebeurt schriftelijk of in tekstvorm of door toezending van de bestelde goederen binnen 2-5 dagen. Na vruchteloos verstrijken van de termijn wordt het aanbod als afgewezen beschouwd.

(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze internetwinkel gelden de volgende regels: De consument doet een bindend aanbod voor een overeenkomst door de bestelprocedure in onze internetwinkel succesvol te doorlopen en de bestelling af te sluiten door op de knop "Betalingsverplichting bestellen" te drukken.
Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk via een automatisch gegenereerde e-mail (ontvangstbevestiging). Dit vormt nog geen aanvaarding van het aanbod.

§3 Prijzen, Verzendkosten, Betaling, Vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijscomponenten. Daarbovenop komen de hier in te zien en aan het einde van het bestelproces weergegeven verzendkosten.

(2) Bij bestellingen die naar het buitenland worden verzonden en/of speciale verpakkingen nodig hebben, worden als berekeningsbasis de tabellen gebruikt die u hier kunt bekijken.

(3) De consument heeft de mogelijkheid tot betaling via rembours (indien betaling via rembours voor het betreffende leveringsland mogelijk is), PayPal, SofortÜberweisung, Creditcard (Visa, MasterCard).

(4) Indien wij onder rembours leveren, wordt de vervaldatum van de koopprijsvordering bij ontvangst van de goederen van kracht.

§4 Levering

(1) Tenzij voor het betreffende product in onze online winkel geen of geen afwijkende levertijd is vermeld, bedraagt de levertijd bij onmiddellijke beschikbaarheid 1-3 werkdagen. De termijn voor levering begint in het geval van betaling vooraf op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die is belast met de overschrijving, in het geval van betaling met creditcard op de dag na de belasting van de creditcard, in het geval van betaling per automatische incasso op de dag na de belasting van de rekening, en bij alle andere betaalmethoden op de dag na uw bevestiging van de betalingsopdracht. Als de einddatum van de termijn valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag op de plaats van levering, eindigt de termijn op de eerstvolgende werkdag.

(2) Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover dit redelijk is voor u.

(3) Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte gaat pas over op de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, bij de overdracht van het verkochte goed.

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de volledige koopprijs is betaald.

§6 Garantie en gebreken

(1) Vanaf de levering van het bestelde artikel geldt de wettelijke garantieperiode.
Voor gebruikte artikelen bedraagt de garantieperiode vanaf de levering 12 maanden, met uitzondering van schade aan leven, lichaam of gezondheid en bij grove schuld.

(2) Wettelijke garantieclaims bestaan onder andere niet bij onjuiste behandeling van het artikel door de klant. De garantie dekt ook niet de normale slijtage van het artikel. Dit geldt ook voor gebreken die na de levering ontstaan, bijvoorbeeld door externe invloeden, bedieningsfouten of installatiefouten.

(3) Over het algemeen zijn wij aansprakelijk voor gebreken aan de bestelde artikelen volgens de wettelijke bepalingen.

§7 Toepasselijk recht

De gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-kooprecht. De consumentenbeschermingsbepalingen van het land van herkomst van de consument blijven onaangetast.

§8 Informatie over online geschillenbeslechting

Volgens de geldende wet zijn wij verplicht consumenten te informeren over het bestaan van het Europese online platform voor geschillenbeslechting dat kan worden gebruikt voor de beslechting van geschillen zonder dat een rechter wordt ingeschakeld. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. U vindt het Europese online platform voor geschillenbeslechting hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ons e-mailadres is: service
Wij wijzen er echter op dat we in principe niet bereid zijn deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures in het kader van het Europese online platform voor geschillenbeslechting.

§9 Algemene informatie over procedures voor geschillenbeslechting bij consumentengeschillencommissies

Wij nemen niet deel aan procedures voor geschillenbeslechting bij consumentengeschillencommissies.

§ 10 Informatie over de verwijdering van batterijen

Omdat we handelen in batterijen en accu's, of in apparaten die ze bevatten, zijn we verplicht u als volgt te informeren:

Houd er rekening mee dat oude batterijen niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid (dit wordt aangegeven door het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op de batterij). Daarom bent u als eindgebruiker wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren.

Naast de doorgestreepte vuilnisbak kunt u de volgende symbolen vinden:

Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 massa procent lood
Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 massa procent cadmium
Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 massa procent kwik.

We wijzen erop dat u oude batterijen ook bij ons ... (voer het adres in) kosteloos kunt inleveren, indien wij deze ook als nieuwe batterijen aanbieden of hebben aangeboden.


Stand van de algemene voorwaarden: augustus 2021


Leveringsvoorwaarden voor overeenkomsten met ondernemers

Voor zover hieronder niet anders bepaald, gelden de bepalingen van de algemene voorwaarden voor consumenten.

Bevoegde rechter
Bevoegde rechter voor alle geschillen uit de rechtsbetrekkingen tussen de klant en de aanbieder is de vestigingsplaats van de aanbieder.

Garantie
Vanaf de levering van het bestelde artikel is de garantieperiode 12 maanden.
Gebruikte artikelen worden verkocht met uitzondering van schade aan leven, lichaam of gezondheid en bij grove schuld, met uitsluiting van garantie.

Gebreken
Het product moet bij ontvangst worden gecontroleerd en een gebrek moet onmiddellijk na ontdekking worden gemeld.