>> Inhoudsopgave

Herroepingsinstructies & Model-herroepingsformulier

Herroepingsrecht van de klant als consument:

Consumenten hebben het recht om overeenkomstig de volgende bepalingen te herroepen, waarbij onder consument elke natuurlijke persoon wordt verstaan die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend:

Herroepingsinstructies

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren:

Bedrijf
Axel Gerstl
Münchner Str. 17
DE-82239 Biburg bei Alling
Tel.: 0049-8141-534860
Fax.:0049-8141-5348610
service

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax, e-mail of via het contactformulier) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te waarborgen, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de mededeling van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen op te komen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een handeling die niet nodig is voor het controleren van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Einde van de herroepingsinstructies

Model-herroepingsformulier

Aan
Bedrijf Axel Gerstl
Münchner Str. 17
DE-82239 Biburg bei Alling
Tel.: 0049-8141-534860
Fax.:0049-8141-5348610
service

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is