>> Inhoudsopgave

Privacyverklaring van Axel Gerstl

Middels onze privacyverklaring willen we u informeren over de aard, omvang en het doel van de door ons verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens.
Daarnaast kunt u uit de onderstaande tekst ook uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons halen.

Aan het einde van de privacyverklaring hebben we enkele termen voor u toegelicht die we gebruiken om het begrip van de privacyverklaring te vergemakkelijken.

Om te beginnen willen we benadrukken dat het verstrekken van uw persoonsgegevens vrijwillig is en niet contractueel of wettelijk verplicht. Echter, het verstrekken van bepaalde gegevens kan nodig zijn, bijvoorbeeld als u ons een vraag stelt of een koopovereenkomst met ons wilt sluiten.

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke volgens de privacywetgeving

De website www.fiat500126.com wordt beheerd door ons,

Axel Gerstl e. Kfm.
Fiat 500/126 Onderdelen - Luisi Sportsturen
Münchner Str. 17
82239 Biburg / Alling

Telefoon: +49 - 8141 - 534860
Fax: +49 - 8141 - 5348610
service of Contactformulier

BTW-identificatienummer volgens § 27a van de Duitse wet op de omzetbelasting: DE 811387290

Rechtbank München - Handelsregister
Handelsregister-Nr.: HRA 106960

Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, die mogelijk door u worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Als u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via de genoemde contactgegevens.

2. Naam en contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is de heer Andreas Fischer. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via

Axel Gerstl e. Kfm.
Fiat 500/126 Onderdelen - Luisi Sportsturen
Münchner Str. 17
82239 Biburg / Alling

Telefoon: +49 - 8141 - 534860
Fax: +49 - 8141 - 5348610
functionaris voor gegevensbescherming of Contactformulier

Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, die mogelijk door u worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Als u hierover vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via de genoemde contactgegevens.

3. Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Bovendien heeft u recht op bezwaar en het recht om een klacht in te dienen. Meer gedetailleerde informatie over uw rechten vindt u hieronder.

Om uw rechten uit te oefenen, neemt u contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

Recht op bevestiging en toegang, Artikel 15 van de AVG
U kunt bevestiging vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken.
Indien wij persoonsgegevens over u verwerken, heeft u recht op toegang tot de volgende informatie:
 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt,
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zullen worden bekendgemaakt, met name als het ontvangers in derde landen of internationale organisaties betreft,
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur,
 • het bestaan van het recht op rectificatie of verwijdering van de betreffende persoonsgegevens of beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht van bezwaar tegen deze verwerking,
 • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit,
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens,
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4 van de AVG en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Recht op rectificatie, Artikel 16 van de AVG
U heeft het recht om onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
Bovendien heeft u, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, ook door een aanvullende verklaring.

Recht op verwijdering, Artikel 17 van de AVG
U kunt van ons verlangen dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onmiddellijk worden verwijderd. In dit geval zijn wij verplicht de persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:
 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw toestemming in, waarop de verwerking berust, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • het verwijderen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aanbieding van diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de AVG.
Het recht op verwijdering bestaat echter niet in de volgende gevallen:
 • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • voor het nakomen van een wettelijke verplichting die de verwerking vereist volgens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is overgedragen;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • voor doeleinden van archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 van de AVG, voor zover het recht op verwijdering de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Als wij op basis van de bovengenoemde criteria verplicht zijn om te verwijderen en uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt, zullen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, passende maatregelen van technische aard nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken die uw persoonsgegevens verwerken, op de hoogte te stellen dat u heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens, of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking, Artikel 18 AVG
Onder de volgende voorwaarden heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
 • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, en wel voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verzoekt;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van juridische claims, of
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan die van u.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid, Artikel 20 AVG
U heeft het recht om de betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.
Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits:
 • de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst, en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.
Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht te verkrijgen dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking, Artikel 21 AVG
U heeft het recht om om redenen die verband houden met uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van uw toestemming of ons legitieme belang, inclusief profilering.
Na uw bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Direct marketing
Als er persoonsgegevens worden verwerkt om direct marketing te bedrijven, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt.
U heeft het recht om om redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
Recht om toestemming in te trekken
Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven), heeft u ook het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken met toekomstige werking. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming vóór de intrekking.
De intrekking kan informeel plaatsvinden.
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, Artikel 77 AVG
Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.
De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor ons is het
Beierse Staatsbureau voor Gegevensbescherming, Promenade 18, 91522 Ansbach, Telefoon: +49 (0) 981 180093-0, Fax: +49 (0) 981 180093-800, E-mail: poststelle@lda.bayern.de.

4. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website


Serverlogs

Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder actieve verstrekking van persoonsgegevens. Bij elke toegang tot onze website, ook bij puur informatief gebruik, worden echter technisch bepaalde gegevens en informatie van u door ons verzameld en opgeslagen in zogenaamde logbestanden of serverlogbestanden van onze server. Het betreft hier alleen persoonsgegevens of persoonlijk herleidbare gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft.

Vastgelegd en opgeslagen worden:
 • het IP-adres (Internet Protocol-adres),
 • de datum en tijd van toegang tot onze website,
 • de gebruikte browsersoftware/browsertypen (computerprogramma's voor het weergeven van webpagina's) en hun versies en taal,
 • het besturingssysteem en de versie van het besturingssysteem dat toegang heeft tot ons systeem,
 • de internetprovider (internet service provider) van het systeem dat toegang heeft,
 • inhoud van het verzoek (inhoud van de specifiek opgeroepen pagina's),
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode (het antwoord dat door de server wordt geleverd op elke HTTP-aanvraag, wat de status van de aanvraag weergeeft),
 • de website van waaruit toegang wordt verkregen tot onze website,
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT).
De opslag van het IP-adres - zij het ook maar voor een korte tijd - is technisch noodzakelijk vanwege de werking van het internet. Voordat we echter uw IP-adres verwerken en opslaan, wordt dit ingekort en alleen in deze onherkenbare (anonieme) vorm gebruikt. Opslag van het volledige IP-adres vindt niet plaats. Na de inkorting is een koppeling aan u niet meer mogelijk.

Ook de andere eerder genoemde informatie en gegevens worden door ons niet gebruikt om conclusies over u te trekken en/of u te identificeren. Gegevens die identificatie van uw persoon mogelijk maken, worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.

De bovengenoemde gegevens en informatie worden uitsluitend door ons verzameld om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen, en om onze website op dit gebied te optimaliseren. De verzameling van de genoemde gegevens dient dus het doel om de gegevensbeveiliging van de door ons gebruikte programma's en systemen te verbeteren. Bovendien gebruiken we de gegevens voor de anonieme, statistische evaluatie van uw bewegingen op onze website.

De logbestanden worden apart van uw andere persoonlijke gegevens die u mogelijk zelf heeft verstrekt tijdens het bezoek aan onze pagina's, opgeslagen en niet samengevoegd met deze gegevens.

De logbestanden worden na 14 dagen verwijderd.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen van de genoemde gegevens is ons gerechtvaardigd belang (Artikel 6, lid 1, sub f AVG) in de functionaliteit en veiligheid van onze website. Bovendien hebben we een gerechtvaardigd belang om de anonieme of geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor de evaluatie van het gebruikersgedrag op onze pagina's, om de effectiviteit van onze websitedesign en -structuur te kunnen beoordelen.

Website-Analyse

Doeleinde van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van Matomo, een open source/zelf gehoste software om anonieme gebruiksgegevens voor deze website te verzamelen.
De gegevens over het gedrag van bezoekers worden verzameld om mogelijke problemen zoals niet gevonden pagina's, zoekmachineproblemen of onpopulaire pagina's te identificeren. Zodra de gegevens (aantal bezoekers dat foutpagina's ziet of slechts één pagina ziet, enz.) zijn verwerkt, genereert Matomo rapporten voor de website-exploitanten, zodat zij hierop kunnen reageren. (Layoutwijzigingen, nieuwe inhoud, enz.)
Bovendien biedt deze website een contactformulier waarmee u ons rechtstreeks een vraag kunt sturen en ons in staat stelt rechtstreeks op uw e-mailadres te antwoorden.

Matomo verwerkt de volgende gegevens:

 • Geanonimiseerde IP-adressen waarbij het laatste byte wordt verwijderd
 • Pseudo-geanonimiseerde locatie (op basis van het geanonimiseerde IP-adres)
 • Datum en tijd
 • Titel van de bezochte pagina
 • URL van de bezochte pagina
 • URL van de vorige pagina (indien toegestaan)
 • Schermresolutie
 • Lokale tijd
 • Bestanden die zijn aangeklikt en gedownload
 • Externe links
 • Duur van de paginabouw
 • Land, regio, stad (met lage nauwkeurigheid op basis van IP-adres)
 • Voornaamste taal van de browser
 • User Agent van de browser
 • Interacties met formulieren (maar niet de inhoud ervan)

Rechten van betrokken personen

Omdat Matomo gegevens verzamelt op basis van legitiem belang, kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie en gegevensoverdracht: U kunt te allen tijde al uw gegevens opvragen.
 • Recht op verwijdering en correctie: U kunt te allen tijde verzoeken dat wij al uw gegevens volledig verwijderen.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming: Als u van mening bent dat de manier waarop wij uw gegevens verwerken met Matomo in strijd is met de wet, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
 • Recht op bezwaar en beperking van de verwerking: U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverzameling door 'DoNotTrack' in uw browser te activeren of het vinkje uit dit vak te verwijderen:

5. Cookies

Op onze websites maken we gebruik van zogenaamde cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze server worden verzonden naar uw browser bij het eerste verzoek om onze website door u of uw browser, samen met de opgevraagde website. Uw browser slaat de cookie(s) op de harde schijf van uw apparaat op.
Cookies kunnen geen schadelijke software of virussen naar uw apparaat overdragen, programma's uitvoeren of pop-upvensters openen. Ze worden ook niet gebruikt voor het verzenden van spam.
In plaats daarvan worden cookies gebruikt om bepaalde informatie te verkrijgen.

We gebruiken deze gegevens of de cookies die we gebruiken om onze internetdienst over het algemeen effectiever, veiliger en gebruiksvriendelijker te maken, en bijvoorbeeld te weten welke goederen al in uw winkelwagen liggen.
De gegevens worden op geen enkel moment samengevoegd met uw persoonlijke gegevens.

Op onze websites maken we gebruik van het volgende type cookies, in de beschreven mate en met de aangeduide functies.

Transient cookies (tijdelijk gebruik/opslag)

Dit zijn "kortlevende" cookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit (alle vensters sluiten) of uitlogt uit uw account bij ons.
We maken vooral gebruik van zogenaamde "sessiecookies". Sessiecookies genereren of slaan een "sessie-ID" op. Dit is een willekeurige reeks tekens die het mogelijk maakt verschillende verzoeken van uw browser (het bezoeken van onze website en de onderliggende pagina's) aan een sessie toe te wijzen. Op deze manier onderscheiden we u van andere gebruikers van onze site en kunnen we uw computer of uw browser herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites, zolang de sessie geldig is. De geldigheidsduur is 24 uur, tenzij de sessie (sessie) wordt onderbroken door het sluiten van de browser.

De sessiecookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat goederen die u in het winkelwagentje heeft gelegd, ook bij verder surfen op onze websites in het winkelwagentje blijven staan.
Als u de browser sluit, het browservenster sluit of een andere website bezoekt, wordt de winkelwagen gereset en de sessie beëindigd. De al ingelegde goederen zouden bij een later bezoek opnieuw in het winkelwagentje moeten worden gelegd.

Invloed op het plaatsen van cookies door instellingen in uw browser

Als u de opslag van cookies in het algemeen of van specifieke cookies op uw apparaat niet wenst, kunt u uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren via het betreffende menu-item.
Op dit punt willen we erop wijzen dat dit tot gevolg kan hebben dat niet alle functies van onze websites meer beschikbaar zijn of kunnen worden gebruikt.

Hieronder vermelden we de door ons gebruikte cookies en hun opslagduur

Naam van de cookie:
phpsessid
Doel:
Opslag van gebruikersinstellingen, uitsluitend gebruikt voor het correct functioneren van de website
Vervaldatum cookie:
na afloop van de sessie

Naam van de cookie:
matomo_sessid
Doel:
Gegevens over het gedrag van de gebruikers, gebruikt voor analyse en verbetering van de website
Vervaldatum cookie:
na afloop van de sessie

Wettelijke basis voor het gebruik
Er is een legitiem belang voor ons (artikel 5, lid 1, lit. f AVG) om cookies te gebruiken. Dit geldt voor cookies voor het gebruik van de functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie), omdat deze nodig zijn voor de functionaliteit en de best mogelijke levering van onze diensten.
Ook met betrekking tot de overige cookies die we gebruiken, hebben wij een legitiem belang om deze te gebruiken, zodat we met hun hulp analyses kunnen uitvoeren over het gebruik van onze websites en de oorsprongspagina waarvandaan u op onze website bent gekomen, enz., en om de door ons gebruikte advertentiemiddelen en -maatregelen te beoordelen en aan te passen aan het gebruikersgedrag en te optimaliseren.

6. Verzending van Nieuwsbrieven

Wij bieden de verzending van nieuwsbrieven aan (regelmatige nieuwsbrieven met promotionele inhoud). We verzenden onze nieuwsbrief maximaal 16 keer per jaar.

Aanmelding
Aanmelden voor onze nieuwsbrief kan via onze website. Het opgeven van het e-mailadres is vrijwillig, maar noodzakelijk om de nieuwsbrief te ontvangen.
Het opgeven van uw voornaam en/of achternaam in verband met de aanmelding voor onze nieuwsbrief is ook vrijwillig, maar ook nodig om de nieuwsbrief te ontvangen. Als u ons uw naam geeft bij de aanmelding, gebruiken we deze om u in de nieuwsbrieven met uw naam aan te spreken.

Dubbele Opt-In en Registratie
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief via onze website, gebruiken we de zogenaamde Dubbele Opt-In procedure. Nadat u op de knop voor nieuwsbriefaanmelding heeft geklikt, ontvangt u van ons automatisch een door ons gegenereerde e-mail op het door u ingevoerde e-mailadres met het verzoek op de in deze e-mail opgenomen bevestigingslink te klikken en zo de verzending van onze nieuwsbrief naar u te activeren.
Bovendien slaan we naast uw e-mailadres en uw voornaam en/of achternaam het IP-adres (Internet Protocol) op dat op dat moment aan u of het door u voor de aanmelding gebruikte apparaat is toegewezen, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze aanvullende gegevens is noodzakelijk voor onze wettelijke bescherming. Het is nodig om mogelijk misbruik van uw e-mailadres door een derde te kunnen volgen of aantonen.

Gebruik van de Aanmeldingsgegevens
De gegevens die u verstrekt in het kader van de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant zijn voor de dienst of registratie (bijvoorbeeld wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of technische omstandigheden). Er wordt geen overdracht van de persoonlijke gegevens verzameld in het kader van de nieuwsbrievenervice.

Herroeping van de Toestemming
U kunt te allen tijde uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief intrekken, dat wil zeggen u afmelden voor de nieuwsbrief. U vindt een overeenkomstige link om u af te melden voor de nieuwsbrief onderaan elke door ons verzonden nieuwsbrief. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ons (Bedrijf Axel Gerstl e.Kfm., Münchner Str. 17, 82239 Biburg/Alling, Tel: +49 - 8141 – 534860, Fax: +49 - 8141 – 5348610, E-mail: service) op andere manieren op de hoogte te stellen van uw wens om u af te melden voor de nieuwsbrief of u op elk moment rechtstreeks op onze website af te melden: https://webshop.fiat500126.com/nl/sites/52#Newsletter-Abmeldung.

Nieuwsbrief Tracking
Onze nieuwsbrieven bevatten zogenaamde trackingpixels. Dit zijn kleine afbeeldingen die zijn ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden, om een logbestandregistratie en -analyse mogelijk te maken. Met de trackingpixel kan een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes worden uitgevoerd, omdat hiermee kan worden vastgesteld of en wanneer een nieuwsbrief-e-mail door de ontvanger is geopend en welke links in de nieuwsbrief door de betrokkene zijn aangeklikt. De gegevens die via de in de nieuwsbrieven opgenomen trackingpixels worden verzameld, worden door ons opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers. De genoemde gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Onze nieuwsbriefontvangers kunnen te allen tijde de betreffende, via de Dubbele Opt-In-procedure gegeven toestemming intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbriefverzending. Na intrekking worden de persoonsgegevens door ons verwijderd.

Tracking van het Gebruikersgedrag
Om het gedrag te volgen, wordt aan elke nieuwsbrief een trackingpixel toegevoegd in de vorm van een open-pixel. Deze pixels zijn kleine afbeeldingen (een pixelgrootte afbeeldingsbestand) die een logbestandregistratie en -analyse mogelijk maken. Deze trackingpixels zijn op onze website opgeslagen. Er worden geen persoonlijke gegevens zoals IP-adressen, etc. verzameld.

Met behulp van de trackingpixels analyseren we het leesgedrag van onze nieuwsbriefontvangers.

Openings- en Klikratio
Voor het bepalen van de openingsratio wordt een tellerpixel geïntegreerd in de nieuwsbrief, die telt hoe vaak en wanneer deze wordt gedownload.
De in de nieuwsbrieven geïntegreerde links zijn ingesteld als trackinglinks, zodat elke klik op de link wordt geregistreerd en geteld.
De openings- en klikratio's worden geanonimiseerd, zodat er geen verwijzing naar uw persoon wordt gemaakt.

Wij hebben een legitiem belang bij de analyse en evaluatie van de openings- en klikratio's, omdat we willen bepalen of en in hoeverre de onderwerpen die we kiezen voor onze nieuwsbrieven interessant zijn voor de ontvangers. Op deze manier kunnen we onze selectie van onderwerpen voor onze nieuwsbrief continu optimaliseren met als doel de ontvangers informatie te bieden die echt relevant voor hen is.

Bounce-ratio (Vaststellen van niet bezorgde Nieuwsbrieven)
Aan de hand van de bounce-ratio kan worden onderzocht in welk percentage van de nieuwsbrieven, in verhouding tot het totale aantal verzonden nieuwsbrieven, niet kon worden bezorgd. Ons nieuwsbriefprogramma bepaalt of het gaat om een tijdelijke onbezorgbaarheid (softbounce) of een permanente onbezorgbaarheid (hardbounce). In geval van hardbounce wordt het adres automatisch uit ons programma verwijderd.

Het doel van het verwijderen van hardbounces is het verbeteren van onze reputatie als afzender, die direct verband houdt met het percentage niet bezorgde nieuwsbrieven. Hoe hoger de bounce-ratio, hoe slechter de reputatie van de afzender en daarmee het risico dat onze nieuwsbrief in de spammap in plaats van in de inbox wordt geplaatst.

Ons belang ligt in de succesvolle bezorging van onze nieuwsbrieven en in het optimaal bedienen van de ontvangers van onze nieuwsbrieven met onze mailings.

Afmeldratio
We registreren de afmeldratio, dat wil zeggen de afmeldingen van onze nieuwsbrief, die na het verzenden van de nieuwsbrief worden gedaan, met name via de in de nieuwsbrief opgenomen afmeldlink. De informatie dient ons enerzijds als indicator voor de kwaliteit van onze nieuwsbrief. Anderzijds hebben we deze informatie ook nodig om de nodige stappen te ondernemen, zodat u geen verdere nieuwsbrieven van ons ontvangt.

Wettelijke basis en bezwaar tegen tracking

a) De wettelijke basis voor de zojuist beschreven vormen van gegevensverwerking is uw toestemming (Artikel 6, lid 1, lit. f AVG).

b) U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen tracking door u af te melden voor onze nieuwsbrief. Als u in uw e-mailprogramma de weergave van afbeeldingen volledig heeft uitgeschakeld, is tracking ook niet mogelijk. Dit betekent dat de nieuwsbrief mogelijk niet volledig wordt weergegeven en dat bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat de trackingfunctie wordt geactiveerd zodra u de afbeeldingen handmatig laat weergeven.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die nodig zijn om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden bewaard totdat u bezwaar maakt tegen het ontvangen van de nieuwsbrief of deze afmeldt. Als u ons op de hoogte heeft gesteld van uw wens om de betreffende nieuwsbrief niet langer te ontvangen, worden de gegevens die nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief uit de nieuwsbriefdistributielijst verwijderd. Als deze gegevens echter ook nodig zijn voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen, worden ze voor dit doel door ons blijven opgeslagen en verwerkt.

7.1 Gegevensverwerking bij het gebruik van het contactformulier

U heeft de mogelijkheid om ons een vraag te sturen via ons contactformulier.

Gebruik van het contactformulier
Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden alleen de persoonsgegevens verzameld die door u worden verstrekt in het kader van uw vraag. Het verstrekken van uw e-mailadres, telefoonnummer, land en achternaam zijn verplichte informatie zonder welke het niet mogelijk is om uw vraag aan ons te verzenden.

Gegevensverwerking
De verwerking van uw gegevens die u verstrekt via ons contactformulier in het kader van uw vraag, is gebaseerd op uw toestemming voor de verwerking (Artikel 6, lid 1, lit. a AVG), die u ons geeft door uw vraag naar ons te sturen, of op ons legitieme belang (Artikel 6, lid 1, lit. f AVG) in de mogelijkheid om vragen die aan ons zijn gericht, te beantwoorden. Als er als gevolg van uw contact met ons een contractuele relatie tussen ons tot stand komt, wordt de gegevensverwerking uitgevoerd voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (Artikel 6, lid 1, lit. b AVG).

Bewaartermijn
De gegevens die we via het contactformulier van u ontvangen, bewaren we tot de volledige verwerking van uw vraag. Behoudens uw toestemming voor de opslag van uw gegevens voor andere doeleinden (bijv. verzending van nieuwsbrieven), verwijderen we uw gegevens na afronding van de verwerking van uw vraag, tenzij er als gevolg van het contact een contractuele relatie tussen ons tot stand is gekomen. In dat geval bewaren we de gegevens zo nodig tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen voor handels- en belastingdocumenten.

Recht van intrekking van de toestemming
U kunt deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan uw intrekking. Mocht er als gevolg van uw contact een contract tussen ons tot stand komen, dan is de opslag van gegevens gebaseerd op het contract of de vereiste precontractuele maatregelen. Om uw recht van intrekking uit te oefenen, stuurt u ons eenvoudig een korte e-mail of maakt u gebruik van een andere vorm van contact. De contactgegevens vindt u in ons impressum of aan het begin van deze verklaring.

7.2 Gegevensverwerking bij vragen via e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, verzamelen en verwerken wij de persoonlijke gegevens die u in deze context aan ons verstrekt (naam, vraag, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer, eventueel, indien verstrekt in het kader van de vraag, bijvoorbeeld een handtekening in de e-mail). We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw vraag. We delen de gegevens niet zonder uw toestemming met derden.

Gegevensverwerking
De verwerking van uw gegevens, die u ons verstrekt in het kader van uw vraag via ons contactformulier, gebeurt op basis van uw toestemming voor de verwerking (Artikel 6, lid 1, letter a van de AVG), die u ons geeft bij het verzenden van uw vraag, of op basis van ons legitieme belang (Artikel 6, lid 1, letter f van de AVG) in de mogelijkheid om vragen die aan ons zijn gericht, te beantwoorden. Als als gevolg van uw contact met ons een contractuele relatie tussen ons ontstaat, gebeurt de gegevensverwerking om precontractuele maatregelen uit te voeren (Artikel 6, lid 1, letter b van de AVG).

Bewaartermijn
De gegevens die we per e-mail, telefoon of fax van u ontvangen, worden opgeslagen totdat de verwerking van uw vraag volledig is afgerond. Tenzij u toestemming hebt gegeven voor de opslag van uw gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven), verwijderen we uw gegevens na voltooiing van de verwerking van uw vraag, tenzij als gevolg van het contact een contractuele relatie tussen ons is ontstaan. In dat geval bewaren we de gegevens, indien nodig, tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen voor commerciële en fiscale documenten.

Recht om toestemming in te trekken
U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met toekomstige werking. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan uw intrekking. Indien als gevolg van uw contact een contract tussen ons tot stand komt, is de opslag van gegevens gebaseerd op de overeenkomst of de noodzakelijke precontractuele maatregelen. Om uw recht op intrekking uit te oefenen, stuurt u eenvoudig een kort e-mailbericht of gebruikt u een andere vorm van contact. De contactgegevens zijn te vinden in ons impressum of aan het begin van deze verklaring.

8. Verwerking van contract- en klantgegevens

Bij bestellingen van goederen in onze webshop zijn aanvullende persoonlijke gegevens nodig. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, komt u terecht op een invoerscherm voor uw persoonlijke gegevens, als u nog geen account bij ons heeft aangemaakt, of de mogelijkheid om in te loggen op uw account om het bestelproces voort te zetten.

In het invoerscherm zijn de gegevens die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst als zodanig aangegeven. Bovendien staat het u vrij om aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van deze aanvullende gegevens is vrijwillig en niet verplicht voor de uitvoering van de overeenkomst of het sluiten van de overeenkomst. Ook het verstrekken van de vereiste gegevens is vrijwillig en niet contractueel of wettelijk verplicht. Er kan echter geen overeenkomst tussen ons tot stand komen als u ons niet de gegevens verstrekt die nodig zijn voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan.

Wettelijke basis
De gegevens die u verstrekt in het kader van de bestelling worden alleen gebruikt voor de afhandeling van de overeenkomst. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is de overeenkomst tussen u en ons (Artikel 6, lid 1, letter b van de AVG).

Doorgifte van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst
Om aan onze verplichting uit de overeenkomst te voldoen, geven wij indien nodig uw persoonlijke gegevens door aan derden in de hiervoor benodigde omvang. Dit zijn met name verwerkers (dienstverleningspartners) die voor de afhandeling gegevensoverdracht nodig hebben (bijv. het creditcardbedrijf belast met de betalingsafhandeling en eventuele vervoerders).

Gebruik van een betalingsdienstaanbieder
Wij hebben een betalingsdienstaanbieder, Novalnet AG ( https://www.novalnet.de ), ingeschakeld voor de afhandeling van betalingen (automatische incasso, bankoverschrijving, creditcard, Giropay, eps, iDEAL, Barzahlen/viacash, PayPal, Sofortüberweisung).
Voor dit doel heeft de betalingsdienstaanbieder bepaalde persoonlijke informatie van u nodig.
Dit kan bijvoorbeeld, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, uw naam en adres, geboortedatum, IP-adres, e-mailadres, factuurbedrag, uw rekeningnummer en bankcode of creditcardnummer (inclusief vervaldatum) omvatten.
Novalnet AG is verplicht deze informatie te behandelen volgens de Duitse gegevensbeschermingswetten. De verwerking vindt plaats met het oog op de uitvoering en afhandeling van de overeenkomst met u op basis van Art. 6, lid 1, S. 1, lit. b) DS-GVO in samenhang met de bepalingen van Richtlijn EU 2015/2366 (PSD 2) of de Wet op het toezicht op betaaldiensten (ZAG).
De privacyverklaring van onze betalingsdienstaanbieder Novalnet vindt u hier: https://www.novalnet.de/datenschutz

Kredietwaardigheidscontrole
Om ons legitieme belang te behartigen, met name wanneer we vooraf betalen, verkrijgt Novalnet mogelijk een kredietinformatie op basis van mathematisch-statistische procedures en gebruikt de resulterende scorewaarden om te beoordelen of een bepaalde betaalmethode wordt geaccepteerd of afgewezen.
Bij betaling via de betaalmethoden "Achteraf betalen" en "SEPA-incasso" (afhankelijk van welke betaalmethoden worden aangeboden), wordt de vordering van de aankoopprijs overgedragen aan FMS Financial Management Solutions GmbH (onder het merk "InfinitePay"), hierna "InfinitePay" genoemd. De voor de afwikkeling van de betaling benodigde gegevens worden doorgegeven aan InfinitePay. De gegevensoverdracht dient ertoe dat InfinitePay een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren voor de afwikkeling van uw aankoop met de door u gewenste betaalmethode. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege het legitieme belang bij het aanbieden van verschillende betaalmethoden en het legitieme belang bij bescherming tegen wanbetaling.
U heeft het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO.
De privacyverklaring van InfinitePay vindt u hier: https://www.infinitepay.de/datenschutzhinweise.
Als u informatie wilt ontvangen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met datenschutz@fms-mainz.de.
Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst met de door u gewenste betaalmethode. Het niet verstrekken ervan heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet kan worden gesloten met de door u gewenste betaalmethode.

Verdere doorgifte van de gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij wij hiertoe wettelijk of juridisch verplicht zijn (bijv. gerechtelijke beslissing) of wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Aanmaken van een klantaccount
Als u dat wenst, kunt u bij ons een klantaccount aanmaken. Met de aanmaak van een klantaccount slaan we uw opgeslagen gegevens op voor toekomstige bestellingen. Als u zich heeft aangemeld bij uw klantaccount en bestellingen plaatst via het klantaccount, worden deze bestellingen ook opgeslagen in uw klantaccount en zijn ze daar voor u zichtbaar.
U kunt uw klantaccount op elk moment verwijderen door gebruik te maken van een van de bovengenoemde contactmogelijkheden. Als u uw klantaccount verwijdert, worden alleen de gegevens die nog nodig zijn voor de eventuele afwikkeling van uw bestellingen bewaard, of bij het aantonen van dwingende legitieme redenen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Vrijwilligheid van de aanmaak en recht op intrekking
De aanmaak van het klantaccount onder de link "Klantaccount" is vrijwillig; hiervoor bestaat geen verplichting (noch contractueel noch op grond van de wet). De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, die te allen tijde met toekomstige werking kan worden ingetrokken. De intrekking heeft geen invloed op de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming.
Als u uw toestemming intrekt, zullen we uw klantaccount onmiddellijk verwijderen.
Gegevens, met name contractgegevens (aankopen die zijn gedaan onder het klantaccount), kunnen door u niet meer worden opgeroepen via het account, dus we raden u aan deze gegevens vóór de intrekking of verwijdering van het klantaccount op te slaan of af te drukken.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden verwijderd zodra het doel van de opslag is bereikt. Dit geldt echter niet als we verplicht zijn om uw gegevens op te slaan op basis van handels- en belastingwetten. Deze gegevens betreffen uw adres-, betalings- en bestelgegevens.
Bovendien bestaat bij een gerechtvaardigd belang de mogelijkheid dat we de gegevens opslaan tot het verstrijken van de verjaringstermijnen voor civiele vorderingen, om eventuele civiele vorderingen te kunnen doen gelden.
Als u een klantaccount bij ons heeft aangemaakt, slaan we de gegevens die u daar heeft ingevoerd minimaal op totdat u het klantaccount verwijdert of ons de intrekking van uw toestemming voor het gebruik van de gegevens toestuurt.
Verdere opslag vindt, indien nodig, alleen plaats in de hierboven beschreven omvang.